utolsó frissítés: 2008. ápr. 21.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Bibliografia istorică a oraşelor din România. Szerk. Vasile Ciobanu, Anda-Lucia Spânu; szerzők: Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pál. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007. 505 p.
 • > Roman Holec – Pál Judit: Aristokrat v sluľbách ątátu. Gróf Emanuel Péchy (Egy arisztokrata az állam szolgálatában. Péchy Emánuel gróf). Bratislava, Kalligram, 2006. 400 p.
 • > Armeni în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanization and the Economic Development of the Province. Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute, Center for Transylvanian Studies, 2005. 174 p.
 • > Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999. 489 p.

Tanulmány, szakcikk

 • > „Leopoldinum” und „Ausgleich”. Diploma Leopoldină şi pactul dualist. In: Horea Balomiri, Irene Etzersdorfer (Hg.): Imperiul la periferie. Urme austriece în Transilvania. Imperium an der Peripherie. Österreichische Spuren in Siebenbürgen. Wien, Prohistoria, 2007. 130–149.
 • > Administraţia şi elita oraşului Satu Mare în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. In: Laurenţiu Rădvan (ed.): Oraşul în spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007. 115–129.
 • > Az örmények integrálódása és az örménységkép változásai Erdélyben a 18–19. században. In: Őze Sándor, Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. II. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2007. 77–94. (Művelődéstörténeti műhely. Felekezet és identitás)
 • > Karrier a „tudatlanság földén”. Egy főúri kliens a 18. század közepén Kelet-Magyarországon. Századok. 141. évf. (2007) 6. sz. 1407–1454.
 • > Péchy Manó – a „mintahivatalnok”. Erdélyi Múzeum. LXIX. évf. (2007) 1–2. sz. 33–61. Problema limbii oficiale şi naţionalităţile din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In: Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007. 305–313.
 • > Städtegeschichte und die Forschung der bürgerlichen Eliten in der ungarischen Geschichtsschreibung. In: Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948. (Polgári elitek és önkormányzatok) Ed. Lukáą Fasora – Jiří Hanuą – Jiří Maliř. Brno, 2006. 84–93. Idézi: Lukáą Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno, 2007. 24, 238–239.
 • > Városfejlődés a Székelyföldön 1750–1914. Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylvester Zoltán (szerk.): Háromszéki kutatók doktori disszertációi. I. Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megyei Művelődési Központ, 2007. 96–117.
 • > Magyarország és Erdély uniójának gondolata 1848 előtt. In: Emlékkönyv Fülöp Miklós születésének ötvenedik évfordulójára. Szerk. Andrássy György, Nemessányi Zoltán, Varga Tamás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2006. 189–200.
 • > Örmények Erdélyben a 18–19. században. In: Őze Sándor–Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006. 27–38. (Művelődéstörténeti műhely. Felekezet és identitás)
 • > Az Erdélyi Főkormányszék és a „Királyi Biztosság” működése (1867–1872). Levéltári Szemle. LVI. évf. (2006) 4. sz. 23–34.
 • > Ridicarea la rang de oraş liber regal a localităţii Satu Mare. In: Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Cluj-Napoca / Kolozsvár, Argonaut, 2006. 227–237.
 • > ©tyri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emanuel Péchy). In: Acta Historica Historica Neosolensia, tomus 9, Banská Bystrica, Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela, 2006. 65–80. (Roman Holeccel)
 • > Der Preis der Freiheit. Die freie königliche Stadt Szatmátnémeti am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Stefan Brakensiek–Heide Wunder (Hrsg.): Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa. Köln–Weimar–Wien, Böhlau, 2005. 123–143.
 • > Erdély uniójának ügye az 1860-as években. Erdélyi Múzeum. LXVII. évf. (2005) 1–2. sz. 122–132.
 • > Planuri de reorganizare a Transilvaniei, înainte şi după Compromisul de la 1867 (Plans to Reorganise Transylvania before and after the Compromise of 1867). In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Historia. Vol. 50 (2005) nr. 2. 80–90.
 • > Sprawa unii Siedmiogrodu z Węgrami po roku 1867. In: Cetnarowicz, Antoni–Pijaj, Stanisław (red.): „Węgry i dookoła Węgier...”. Narody Europy ¦rodkowej w walce o wolno¶ć i tożsamo¶ć w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji naukowej dotycz±cej problematyki narodowo¶ciowej w Europie ¦rodkowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy ¶mierci Prof. Wacława Felczaka (Kraków 12–13. XII. 2003). Kraków, s. a. (2005). 137–146. (Historia Iagellonica)
 • > Siebenbürgens Integration nach 1867. In Sládek, Kamil - ©kvarna, Duąan (ed.): Hl'adanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Bratislava, 2004. 76-85.
 • > Städte und Städtebilder im Szeklerland. In: Almanach, Bd. II (2003–2004), Deutsch-Ungarische Gesellschaft/Német-magyar társaság (Selbstverlag), Berlin, 2004. 133–154.
 • > Verwaltung und Schriftlichkeit in der freien königlichen Stadt Sathmar am Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Nazare, Daniel-Nazare, Ruxandra-Popovici, Bogdan Florin (red.): In honorem Gernot Nussbächer. Braşov, Foton, 2004. 417-423.
 • > Cetnarowicz, Antoni - Pijaj, Stanisław: "Węgry i dookoła Wegier..." Narody srodkowoeuropejskie w walce o wolnosć i tożsamosć w XIX i XX wieku. Kraków, 2004.
 • > Szatmárnémeti szabad királyi város közigazgatása és írásbelisége a 18. század elején. Református Szemle. (In memoriam Tonk Sándor) XCVI. évf. (2003. nov.-dec.) 6. sz. 668-674.
 • > Várostörténeti kutatások Erdélyben a második világháború után. In: Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2003. 87-94. (Tanulmányok Pécs történetéből, 14.)
 • > Die österreich-ungarische Ausgleich von 1867 in der ungarischen und rumänischen Geschichtsschreibung nach dem zweiten Weltkrieg. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. Jg. 25 (96) (2002) Heft 2. 171-185.
 • > Hadesereg és városok a Székelyföldön a 19. század végéigIn: Armáda, mesto, spoločnost' od 15. storočia do roku 1918. Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Bratislava, VHU, 2002. 235-247.
 • > Kereskedők és boltok a Székelyföldön a 19. század közepéig. In Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő (szerk.): Studii de istoria modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Cluj-Napoca/Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană, 2002. 248-256.
 • > Städtewesen im Szeklerland vor dem ersten Weltkrieg. In Papp Klára, Barta János (ed.): The First Millennium of Hungary in Europe. Debrecen, Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. 451-456.
 • > A városi funkciók átalakulása az újkorban a székelyföldi városokban. In: Egyed Ákos - Magyari András (szerk.): A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, Pallas Akadémia, 2001. 237-265.
 • > Armenier im Donau-Karpaten-Raum, im besonderen in Siebenbürgen. In: Löwe, Heinz-Dietrich - Tontsch, Günther H. - Troebst, Stefan (Hrsg.): Minderheiten, Regionalbe-wusstsein und Zentralismus in Ostmitteleuropa. Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2000. 121-138.
 • > Trăsăturile specifice ale evoluţiei târgurilor din scaunele secuieşti. Revista istorică. 2000. nr. 1-2. 115-121.
 • > Az erdélyi örmények és beilleszkedésük a magyar társadalomba. Balogh Béni (szerk.): Kötődések Erdélyhez. Tatabánya, 1999. 64-73.)
 • > Comerţul şi instituţiile de credit în târgurile din scaunele secuieşti. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Tom V-VI (1998-1999). 149-189.
 • > A székelyföldi városok a dualizmus alatt. Limes. 1998. 2-3. sz. 101-114.
 • > A székelyföldi vasutak kezdetei és jelentőségük. ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 1998. 273-278.
 • > Das Bild der Armenier in Siebenbürgen. Siebenbürgische Semesterblätter (München). Jg. XII (1998) Nr. 1-2. 68-76.
 • > Urbanism, sistematizare, servicii comunale în oraşele secuieşti, înainte de primul război mondial. ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 1998. 255-272.
 • > Transportul şi dezvoltarea urbană în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. In Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Tom IV (1997). 67-84.
 • > Az 1863-64-es választások a székelyföldi városokban. In Acta. Sepsiszentgyörgy, 1996. 241-246.
 • > Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéigIn Lipták Dorottya, Ring Éva (szerk.): Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák. Budapest, 1996. 35-50. (Gazdaság és társadalomtörténeti füzetek, IV)
 • > Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In: Mitu, Sorin - Gogâltan, Florin (coord.): Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania. Ed. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Muzeul Ţării Crişurilor, Univeristatea din Oradea, Universitatea Babeş-Bolyai, Seria Istorie, XI. Oradea-Cluj, 1995-1996. 224-228.
 • > Cunoştinţă de carte şi învăţământ în scaunele secuieşti în secolul al XVIII-lea. Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca. XXXV (1996). 78-88.
 • > Imaginea celuilalt şi imaginea de sine la un grup etnic din Transilvania, armenii. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Tom III (1996). 91-96.
 • > Organizarea regimentelor de graniţă şi societatea târgurilor secuieşti. Historia Urbana. Tom IV (1996) nr. 1-2. 143-152.
 • > Örmények a Székelyföldön a 19. század közepéigActa 1995. Sepsiszentgyörgy, 1996. 161-172.
 • > Az erdélyi örmények és beilleszkedésük a magyar társadalomba. Limes. 1996. 3. sz. 45-51.
 • > Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (II). Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Bd. 38 (1995) Heft 1-2. 111-122.
 • > Importanţa factorului demografic în procesul de urbanizare în scaunele secuieşti. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Tom II (1995) 37-58.
 • > Rolul drumurilor în viaţa târgului Breţcu în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Historia Urbana. Tom III (1995) nr. 1-2. 119-123.
 • > Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (bis 1848). Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Bd. 37 (1994) Heft 2. 19-32.
 • > O legendă a istoriei: problema originii hunice a secuilor. In Mitu, Sorin - Gogâltan, Florin (coord.): Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană. Cluj, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, 1994. 97-103.
 • > Comerţul, factor de conflict interetnic într-un târg din secolul al XVIII-lea (Gheorgheni). Analele Brăilei, vol. I, Brăila, 1993. 287-300.
 • > Egy (rög)eszme genézise. Korunk. 1993. 10. sz. 80-88.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Az örmények beilleszkedése, szerepük a Székelyföld magyar társadalmában és gazdasági életében a XIX. század közepéig. In Issekutz Sarolta (szerk.): Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitása régen és ma. Budapest, 2000, 55-73. (Erdélyi örmény múzeum, 3)
 • > A kiegyezés megítélésének változásai a magyar és a román történetírásban
 • > Szász kutatások a nagyszebeni Társadalomtudományi Kutatóintézetben. In Erdélyi Múzeum. LVI (1994). 3-4. sz. 87-91.
 • > A Székely Nemzeti Múzeum. In Aetas. 1993/3. 212-219.

Szerkesztés

 • > Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Cluj-Napoca / Kolozsvár, Argonaut, 2006. 437 p.
 • > Pál Judit, Sipos Gábor:Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004.
 • > Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő:Studii de istoria modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Cluj-Napoca/Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană, 2002.

Közreműködés

 • > Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György, Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2005.
 • > Niedermaier, Paul (ed.):Atlas istoric al oraşelor din România. Seria C. Sebeş / Städtegeschichteatlas Rumäniens. Broos. Ed. Academia Română, Comisia de Istoria Oraşelor din România. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004.
 • > Roth, Harald (Hrsg.):Siebenbürgen. Stuttgart, 2003. (Handbuch der historischen Stätten)
 • > Machat, Christoph (Hrsg.):Denkmaltopographie Siebenbürgen. 4.1. Stadt Schäßburg. Köln, Rheinland-Verlag, 2002.
 • > Machat, Christoph (Hrsg.):Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Köln, Rheinland-Verlag, 1999.